V zájmu lepší ochrany veřejného zdraví a životního prostředí navrhla Evropská komise aktualizovat právní předpisy týkající se detergentů způsobem, který podle ní "zjednoduší stávající pravidla a zajistí jejich budoucnost". Komise rovněž tvrdí, že změny umožní efektivnější fungování jednotného trhu s pracími prostředky.

Návrh by usnadnil prodej nejmodernějších čisticích prostředků, například těch, které využívají mikroorganismy, přičemž Komise vysvětluje, že "tyto mikroorganismy mohou představovat slibnou alternativu ke škodlivým chemickým látkám."

Cílem nařízení je rovněž podpořit udržitelnost vyjasněním pravidel pro opakovaně plněné detergenty a omezením duplicitních požadavků na označování díky lepší koordinaci s ostatními právními předpisy EU v oblasti chemických látek. Revidovaná nařízení navíc zavedou požadavek, aby výrobci označovali přítomnost mikroorganismů v pracích prostředcích, aby byli spotřebitelé lépe informováni.

Původní nařízení o detergentech, známé také jako nařízení (ES) č. 648/2004, bylo uzákoněno v roce 2004 a stanovilo požadavky, které musí detergenty splňovat, aby mohly být prodávány v EU. V roce 2019 však Komise tato pravidla vyhodnotila a zjistila, že některé oblasti je třeba posílit, zatímco jiné oblasti se překrývají s jinými právními předpisy EU o chemických látkách, zejména s nařízením o klasifikaci, označování a balení chemických látek (CLP), nařízením o biocidních přípravcích a nařízením REACH.

Při přezkoumání situace byly provedeny navrhované změny pravidel:

Zavedení nepovinného digitálního označování

Odvětví pracích prostředků by prospělo rozlišování mezi výrobky prodávanými v hotových baleních a výrobky dodávanými ve formátech pro opakované plnění. Provozovatelé by tak mohli kombinovat fyzický štítek s digitálním štítkem u předbalených výrobků nebo přesunout některé povinné informace na štítku do digitálního formátu, což by zjednodušilo balení. Kromě toho by mohla existovat možnost poskytovat informace na etiketách výhradně online u výrobků prodávaných ve formátech pro opakované plnění, s výjimkou pokynů pro dávkování pracích prostředků pro spotřebitele. Cílem je snížit zátěž a náklady výrobců pracích prostředků a zároveň zvýšit informovanost spotřebitelů a usnadnit jejich používání.

Zjednodušení regulace trhu

Odstraněním řady požadavků, které již nejsou nutné nebo relevantní, by se mohla zjednodušit výroba a prodej detergentů. Například:

- Zrušení povinnosti předkládat u nebezpečných detergentů datové listy.

- Odstranění povinného zásahu schválených laboratoří při provádění požadovaných zkoušek.

- Umožnění žádosti o výjimku pro povrchově aktivní látky, které nesplňují kritérium úplné biologické rozložitelnosti.

- Zrušení povinnosti výrobců detergentů a povrchově aktivních látek být usazeni v Unii.

Posílené prosazování

Zavedení pasu výrobku posílí dohled nad trhem a zaručí, že na jednotný trh vstoupí pouze detergenty, které dodržují předpisy. Při předložení detergentů a povrchově aktivních látek na hranicích EU by musel být pas detergentu zapsán do centrálního registru vedeného Komisí a deklarován na celnici. Kontroly výrobků budou i nadále provádět národní inspektoři, ale všechny digitální pasy výrobků by na hranicích EU kontroloval nový IT systém.

Podpora prodeje inovativních a bezpečných výrobků

V poslední době vytvořil průmysl čisticích prostředků nové, kreativní čisticí prostředky, které fungují na základě využití mikroorganismů. Revize zákona umožní zahrnout požadavky na bezpečnost mikroorganismů v čisticích prostředcích a bude vyžadovat, aby výrobci označovali přítomnost mikroorganismů v čisticích prostředcích, aby byli spotřebitelé lépe informováni.

Zvýšení udržitelnosti a bezpečnosti

Plán zajistí, aby spotřebitelé při nákupu opakovaně plněných pracích prostředků získali příslušné informace a aby se na ně vztahovaly stejně vysoké standardy jako na předem balené výrobky. Rozšíření digitálního značení je šetrné k životnímu prostředí, což snižuje množství obalů a obalového odpadu.

Tyto návrhy "... budou nyní podléhat schválení Evropského parlamentu a Rady v rámci řádného legislativního postupu."

Přestože nové předpisy stále čekají na schválení, odvětví na navrhované změny reagovalo pozitivně.  

Odvětvový orgán, Mezinárodní asociace pro mýdla, detergenty a přípravky na údržbu (AISE), například reagoval tiskovou zprávou, v níž uvedl: "A.I.S.E. podporuje navrhovanou revizi nařízení s cílem zjednodušit označování a odstranit nadbytečné prvky a nesrovnalosti s dalšími právními předpisy EU o chemických látkách, jako je nařízení o klasifikaci, označování a balení (CLP)."

Susanne Zänkerová, generální ředitelka AISE, prohlásila, že "návrh Komise zlepší to, co je již nyní dobře fungujícím evropským právním předpisem". Zároveň však dodává, že "... je nedostatečný, pokud jde o plné využití potenciálu digitálního označování".

Zatím odvětví mýdla a čisticích prostředků je významnou součástí ekonomiky. Podle Společnosti chemického průmyslu (SCI) se odvětví detergentů podílelo "v roce 2018 na hodnotě výroby celého chemického odvětví 4,2 %". S celkovou "tržní hodnotou evropského průmyslu detergentů odhadovanou na 41,2 miliardy eur v roce 2020".

Nová legislativa navíc poskytuje cestu ke zvýšení biologicky odbouratelných a bezpečnějších čisticích prostředků prostřednictvím zefektivněného zavádění mikroorganismů. Mohla by také snížit požadavky na plastové obaly tím, že by napomohla používání opakovaných náplní.

Takové kroky mají smysl pro životní prostředí a pomohou zlepšit výrobek, který potřebuje každý.


Podrobnější informace o návrzích naleznete na internetových stránkách Evropské komise.


Pokud máte zájem o získávání kvalitních surovin pro výrobu pracích prostředků, navštivte AG CHEMI GROUP.

Společnost AG CHEMI GROUP byla založena v roce 1994 a je úspěšným dodavatelem, dovozcem a vývozcem chemických surovin do Severní a Jižní Ameriky, Evropy, Asie a Afriky.


Zdroj foto: Anna from Pixabay, Frank Habel, Dimitris Vetsikas, Congerdesign, & Nigel Durrant